„O viață mai bună pentru toți în Hunedoara”

 

Proiect: Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) în MUNICIPIUL HUNEDOARA

Finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, cod SMIS 112481

Implementat de
MUNICIPIUL HUNEDOARA în parteneriat cu FUNDAȚIA CENTRUL DE ASISTENȚĂ RURALĂ TIMIȘOARA și LIDEEA DEVELOPMENT ACTIONS S.R.L. DEVA

 Pentru mai multe informații consultați pagina de facebook a proiectului GAL Corvinia 

www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană(UE), vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

ANUNȚ RECRUTARE

MANAGER GAL CORVINIA                                                                            ASISTENT ADMINISTRATIV

   Angajare manager                                                                                                      Angajare asistent 

 

MUNICIPIUL HUNEDOARA în parteneriat cu FUNDAȚIA CENTRUL DE ASISTENȚĂ RURALĂ TIMIȘOARA și LIDEEA DEVELOPMENT ACTIONS S.R.L. DEVA implementează proiectul „Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) în municipiul Hunedoara”, POCU137/5.1/112481.

Perioada de implementare a proiectului: 07 Septembrie – 04 Decembrie 2017.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 222.650,00 lei din care 208.080,34 lei contribuție UE (Fondul Social European) și 9.393,05 lei contribuție din bugetul național.

Proiectul este cofinanţat din PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020; Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Dezvoltarea Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL).

                                                        

Obiectivul general al proiectului:

  • Prezentul proiect va contribui la reducerea numărului de persoane aflate în risc de săracie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din municipiul Hunedoara, cu accent pe populația aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, pe principiul parteneriatului și implicării active a comunităților.
  • Scopul Strategiei este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din ZUM prin dezvoltarea resurselor umane, combaterea discriminării sau segregării, creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării cu precădere pentru tineri, facilitarea accesului la servicii medicale și de sănătate, îmbunătățirea condițiilor de locuit.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Elaborarea și adoptarea Strategiei de dezvoltare locală ca instrument de intervenție pentru reducerea săraciei și excluziunii sociale în municipiul Hunedoara în zonele urbane marginalizate cu focalizare pe populația romă. La finalizarea proiectului se asteaptă ca SDL să fie diseminată, adoptată de Municipiul Hunedoara și partenerii săi
  • Crearea și operaționalizarea Grupului de Acțiune Locală, instrument eficace de atragere și mobilizare a resurselor și concentrarea lor spre prioritațile de intervenție stabilite prin strategia de dezvoltare locală. La finalizarea proiectului se asteaptă ca Grupul de Acțiune Locală să fie legal constituit și operațional

 

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020.

Date de contact: Biroul Proiecte cu Finanțare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara tel: 0786048704 cu sediul în str. Libertății nr. 17, Municipiul Hunedoara, Judeţ Hunedoara.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României