Recrutare experți evaluatori proiecte POCU

LIDEEA recrutează experți pentru construirea unei echipe de evaluatori proiecte finanțate prin Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 -2020. 

În particular suntem interesați de evaluatori pentru procedura de achiziție “Acord-cadru pentru asigurarea serviciilor de consultanță în domeniul evaluării, pentru evaluarea solicitărilor de finanțare POCU (AP 1-6)”, organizată de Ministerul Fondurilor Europene, care este deschisă în acest moment, cu termen de depunere a ofertelor, 28 februarie 2017.

 Scopul acestui acord cadru constă în sprijinirea AM POCU prin furnizarea de experți evaluatori în vederea gestionării corespunzătoare a fondurilor alocate în cadrul POCU 2014-2020, prin asigurarea unui proces de evaluare și soluționare a contestațiilor calificat.

Pentru îndeplinirea obiectului contractului, se vor desfășura următoarele tipuri de activități:

 • Evaluare cereri de finanțare depuse în cadrul apelurilor POCU lansate în 2016-2018, fazele A și B;
 • Soluționare contestații depuse în cadrul apelurilor POCU lansate în 2016-2018, fazele A și B.

 Cerințe minime experți:

 Experţi cheie, cu funcție de coordonare, pentru următoarele domenii:

 1. Ocupare pentru  Axele 1, 2 și 3, din Programul Operațional Capital Umane
 2. Servicii sociale și incluziune socială pentru Axa 4, din Programul Operațional Capital Uman;
 3. Educație pentru Axa 6, din Programul Operațional Capital Uman.
 • Experți evaluatori pentru activitatea de evaluare;
 • Experți evaluatori pentru activitatea de soluționare a contestațiilor.

 Atribuţii si responsabilități experți cheie:

Asigurarea legăturii cu AM POCU în calitate de beneficiar si cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate Contractantă, pentru toate aspectele legate de:

 • Managementul contractului;
 • Gestionarea si coordonarea echipei de experți furnizați prin acordul cadru de către Prestator;
 • Avizarea livrabilelor (prin asumarea Rapoartelor de evaluare);
 • Gestionarea şi coordonarea tuturor experţilor evaluatori şi asigurarea serviciilor de evaluare a cererilor de finanţare şi de soluţionare a contestaţiilor într-o formă unitară la nivelul tuturor echipelor de experţi evaluatori.

Durata acordului-cadru: 24 luni de la data semnării acestuia de toate părțile.

Cerințe privind studiile şi experiența profesională a experţilor cu funcţie de coordonare:

 • Minim studii superioare absolvite cu diplomă de absolvire/licență;
 • Experiența profesională specifică în evaluarea de proiecte*: minim 2 apeluri de proiecte* din care cel puțin 1 în domeniile vizate;
 • Experiența profesională în coordonarea unei echipe (minim 1 proiect / 1 contract).

 Cerințe privind studiile şi experiența profesională a experților evaluatori:

 • Minim studii superioare absolvite cu diplomă de absolvire/licență;
 • Experiența profesională specifica în evaluarea de proiecte/soluționarea contestațiilor în care expertul a avut atribuţii de evaluarea proiectelor/ a fost implicat in – min. 1 apel de proiecte **;
 • Experiența profesională generala în domeniul implementării proiectelor: min. 3 ani***.

Pentru experţii cheie coordonatori:

* Prin “experiența profesionala specifica in evaluarea de proiecte” se înțelege: Activitatea de evaluare proiecte în cadrul apelurilor finanţate din Fonduri Structurale, Fonduri Europene, Banca Mondiala, Guvernul României, Mecanismul Norvegian și SEE. Experiența profesionala in evaluarea de proiecte trebuie evidențiata de către evaluatori in CV și demonstrată cu documente suport (de exemplu, dar fara a se limita la referințe/recomandari emise din partea angajatorilor sau a instituțiilor care au beneficiat de serviciile experților, copie contract/extras din contract de munca/colaboare din care sa rezulte experienta profesionala etc.).

 Pentru experţii evaluatori:

** Prin “experiența profesionala specifica in evaluarea de proiecte” se înțelege: Activitatea de evaluare proiecte în cadrul apelurilor finanţate din Fonduri Structurale, Fonduri Europene, Banca Mondiala, Guvernul României, Mecanismul Norvegian și SEE. Experiența profesionala in evaluarea de proiecte trebuie evidențiata de către evaluatori in CV şi dacă va fi cazul, documente suport pentru aceştia (se vor solicita, dacă va fi cazul, în caietele de sarcini aferente procedurilor de re-ofertare).

*** Prin “experiența profesionala generala in domeniul implementării proiectelor” înțelegem: Activități legate de accesarea si/sau implementarea proiectelor desfășurate de către evaluatori in ani calendaristici diferiți. Experiența profesionala trebuie evidențiată de către evaluatori în CV şi dacă va fi cazul, documente suport pentru aceştia (se vor solicita, dacă va fi cazul, în caietele de sarcini aferente procedurilor de re-ofertare).

 

Cei interesați sunt rugați să ne transmită un CV în format Europass la adresa de email office@lideea.eu, cu  precizarea categoriei de experți pentru care se optează sau se încadrează.

*Vor fi contactați numai experții care corespund profilului solicitat.

 Ne dorim să vă cunoaștem și să consolidăm împreună bazele unei fructuoase și trainice colaborări!