Recrutare experți evaluatori proiecte POR 2014 – 2020

LIDEEA recrutează experți pentru construirea unei echipe de evaluatori proiecte finanțate prin Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 -2020. Cei interesați sunt rugați să ne transmită un CV în format Europass la adresa de email office@lideea.eu și vor fi contactați ulterior.

În particular suntem interesați de evaluatori pentru procedura de achiziție “Acord-cadru de servicii de evaluare a cererilor de finantare depuse pe Axele 1-10, în cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020 in Regiunea Nord-Vest care este deschisă în acest moment, cu termen de depunere a ofertelor 10 Octombrie 2016.

Activitățile ce vor fi desfășurate de către experții evaluatori sunt:

 • Evaluarea din punct de vedere tehnic și financiar a cererilor de finanțare și a documentației tehnice aferente (unde este cazul), inclusiv evaluarea din punctul de vedere a temelor orizontale (dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea) și inclusiv efecturare vizitei de teren.
 • Evaluarea pe teme specifice din punct de vedere tehnic și financiar a cererilor de finanțare și a documentației tehnice aferente, inclusiv efectuarea vizitei pe teren.
 • Formularea de opinii în cadrul procesului de soluționare a contestațiilor.
 • Emiterea punctelor de vedere de specialitate.

Activitățile din cadrul acestui acord-cadru se vor derula la sediul secundar OI Nord-Vest (Cluj-Napoca).

Durata acordului-cadru: 4 ani.

Cerințe minime experți:

 1. Expert tehnic (inginer) – minim 4 experți
  • Diplomă universitară sau echivalent în inginerie civilă sau un domeniu similar;
  • Experiență de cel puțin 3 ani în proiectare și/sau execuție de proiecte de infrastructură;
  • Experiență ca evaluator tehnic – număr de CF-uri evaluate.
 2. Expert economist/financiar – minim 10 experți
  • Diplomă universitară sau echivalent în științe economice/management/finanțe sau domeniu similar;
  • Experiență profesională de cel puțin 3 ani după domeniul studiilor universitare, în întocmirea/ analizarea aspectelor financiare ale proiectelor, inclusiv analiza cost-beneficiu, și/sau elaborarea de planuri de afaceri pentru clienți din sectorul public/privat.
  • Experiență ca evaluator financiar – număr de CF-uri evaluate.
 3. Expert eficiență energetică –minim 3 experți
  • Atestat auditor energetic conform Ordinului 2237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”.
  • Experiență ca evaluator în domeniul solicitat – număr de CF-uri evaluate.
 4. Expert dezvoltare durabilă – minim 2 experți
  • Diplomă universitară în știinte de mediu, ecologie sau un domeniu similar;
  • Minim 3 ani experiență profesională în analiza impactului asupra mediului a proiectelor de investiții.
  • Experiență ca evaluator în domeniul solicitat – număr de CF-uri evaluate.
 5. Expert egalitate de șanse / servicii sociale (teme orizontale) – minim 2 experți
  • Diplomă universitară în științe sociale sau într-un domeniu similar;
  • Experiență profesională de minim 3 ani în implementarea politicilor privind serviciile sociale și/sau egalitate de șanse
  • Experiență evaluator teme orizontale – număr de CF-uri evaluate.
 6. Experți pe teme specifice – Expert monumente istorice – minim 1 expert
  • Experți/specialiști în patrimoniu cultural național, atestași în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 și Ordinului nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice.
  • Experiență ca evaluator în domeniul solicitat – număr de CF-uri evaluate.

 

Cei interesați sunt rugați să transmită la adresa de email office@lideea.eu următoarele documente:

 • CV-ul în format Europass, în format editabil și în format scanat, semnat și datat pe fiecare pagină, în care se va menționa obligatoriu:
  • Tipul de evaluator (ex. evaluator egalitate de șanse etc.);
  • Experiența profesională solicitată pentru poziția vizată;
  • Numărul de cereri de finanțare evaluate (a se avea în vedere și documentele suport ce pot fi prezentate pentru a susține cele menționate în CV).
 • Documente ce dovedesc îndeplinirea cerințelor: diplome și/sau certificate, atestate, recomandări, adeverințe, contracte de muncă/prestări servicii, fișe de post etc.
 • Formularul 6 – Angajamentul de participare (se va transmite doar persoanelor selectate).

 

Termenul limită de transmitere a aplicațiilor și a documentelor solicitate este vineri, 7 octombrie 2016.

Vor fi contactați numai experții care corespund profilului solicitat.

Menționăm faptul că participarea la această procedură cu un operator economic nu este exclusivă, un expert putând opta pentru mai mulți competitori.