RECRUTARE MANAGER GAL

PROCEDURA ANGAJARE/ANUNȚ DE ANGAJARE MANAGER GAL

PENTRU ASOCIAȚIA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA

 

Asociația GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA organizează in perioada 20 – 24 noiembrie 2017 concurs pentru ocuparea postului Manager GAL.

CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS

Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitațile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârsite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS

 1. Studii: studii superioare absolvite
 2. Experienţă profesională generală: minim 10 ani
 3. Experienţă profesională specifică:
 • să fie absolvent de studii superioare cu durata minimă de 3 ani, finalizate cu diplomă de licență;
 • să aibă experiență profesională în management/coordonare organizații/instituții/asociații – 1 an, dovedită cu contract individual de muncă, adeverintă vechime și/sau contract voluntariat;
 • sa dețină abilități manageriale, abilități de animare socială, dovedite cu următoarele documente: carte de muncă/fișă post/decizie/adeverință/dispoziție, etc;

d)Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postă electronică)

ATRIBUȚII PRINCIPALE – conform Fișei postului atașată prezentului anunț

 • coordonează întreaga activitate a GAL;
 • reprezintă GAL în relațiile cu terțe părți;
 • este principalul responsabil de activiățile de informare, comunicare și animare a reprezentanților instituțiilor publice (de la nivel național, regional, județean sau local), precum și a sectorului privat sau ONG-urilor și a altor reprezentanți ai societății civile. Aceasta, alături de membri C.D. ai GAL, are, de asemenea, principalele sarcini legate de acțiunile de construcție instituțională și de creare/participăare la rețele, cu scopul de a pregăti și implementa o strategie integrată de dezvoltare locală pentru o anumită zonă.

Angajarea se va face după emiterea de către Judecătoria Hunedoara a Hotărârii definitive și irevocabile privind înființarea Asociației GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA.

CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs; 
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

22 – 23 noiembrie 2017, orele 10:00 – 15:00 – depunerea dosarelor

24 noiembrie 2017 – afisarea rezultatelor selecției dosarelor

27 noiembrie 2017, începând cu ora 10:00 – interviu

27 noiembrie 2017, începând cu ora 12:00 – afișare rezultate

27 noiembrie 2017, orele orele 12:00 – 15:00 – depunere contestații

28 noiembrie 2017 – soluționare contestații și afișare rezultate finale

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Asociației GAL URBAN CORVINIA, Municipiul Hunedoara, str. Libertății nr. 17, jud Hunedoara; persoană de contact: Mihai Adriana, tel mobil 0747029122, email: galurbancorviniahunedoara@yahoo.com.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ”sprijin pregătitor pentruelaborarea strategiilor de dezvoltare locală” – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori ap 5/ pi 9.vi/ os 5.1. – Regiuni mai puțin dezvoltate, inclusiv anexe;
 3. Ghidul Specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală Etapa a II-a mecanismului DLRC;
 4. ANEXA 1 -MODEL CADRU STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ la Ghidul Specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală Etapa a II-a mecanismului DLRC;
 5. ANEXA 2 – CRITERIILE DE EVALUARE ȘI SELECȚIE STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ la Ghidul Specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală Etapa a II-a mecanismului DLRC;
 6. Ordonanţa de Urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioadade programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. OUG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 9, Obiectivul specific 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;
 9. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.