RECRUTARE ASISTENT ADMINISTRATIV GAL

PROCEDURA ANGAJARE/ANUNȚ DE ANGAJARE ASISTENT ADMINISTRATIV GAL

PENTRU ASOCIAȚIA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA

 

Asociația GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA organizează in perioada 20 – 24 noiembrie 2017 concurs pentru ocuparea postului Asistent administrativ.

CONDIȚII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS

Va putea participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetațenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaste limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitațile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârsite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS

 1. Studii: studii medii/superioare absolvite
 2. Experienţă profesională generală: min 1 an
 3. Experienţă profesională specifică:
 4. Alte competențe: cunoștințe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet și postăelectronică)

ATRIBUȚII PRINCIPALE

Responsabil cu organizarea și derularea de activități de natură administrativă necesare pentru derularea în condiții optime a activității acestui compartiment:

 • primirea, înregistrarea și repartizarea corespondenței în interiorul organizației;
 • ridicarea și expedierea corespondenței la destinatari;
 • tehnoredactare și multiplicare de documente aferente activității de funcționare a GAL;

arhivare;

 • participă la ședințele compartimentului;
 • participă la sesiuni de instruire a echipei GAL;
 • sudiază procedurile de lucru și legislația specifică domeniului de activitate pe care îl desfășoară;
 • administrare site GAL și actualizarea acestuia cu informații ce țin de întreaga activitate a GAL;
 • întocmirea de rapoarte privind activitatea GAL-ului;
 • animarea terioriului.

Angajarea se va face după emiterea de către Judecătoria Hunedoara a Hotărârii definitive și irevocabile privind înființarea Asociației GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA.

CONȚINUTUL DOSARULUI

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs si datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

22 – 23 noiembrie 2017, orele 10:00 – 15:00 – depunerea dosarelor

24 noiembrie 2017 – afisarea rezultatelor selecției dosarelor

27 noiembrie 2017, începând cu ora 10:00 – interviu

27 noiembrie 2017, începând cu ora 12:00 – afișare rezultate

27 noiembrie 2017, orele orele 12:00 – 15:00 – depunere contestații

28 noiembrie 2017 – soluționare contestații și afișare rezultate finale

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Asociației GAL URBAN CORVINIA, Municipiul Hunedoara, str. Libertății nr. 17, jud Hunedoara; persoană de contact: Mihai Adriana, tel mobil 0747029122, email: galurbancorviniahunedoara@yahoo.com.

BIBLIOGRAFIE:

 

 1. Documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
 2. Ghidul solicitantului -Condiții specifice de accesare a fondurilor ”sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală” – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori ap 5/ pi 9.vi/ os                                                                                                                                                                                                                                                 5.1. Regiuni mai puțin dezvoltate, inclusiv anexe
 3. Ghidul Specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală Etapa a II-a mecanismului DLRC
 4. OUG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificarile si completarile ulterioare
 5. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.